První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Kamenná kolonie

Historický popis lokace

Kamenná kolonie, známá též jako Kamenná čtvrť či zkráceně Kamenka, je svérázná osada v brněnské městské části Brno-střed, na severozápadě katastrálního území Štýřice. Osada se rozkládá v bývalém kamenolomu nad cyklostezkou spojující po pravém břehu Svratky Štýřice a Pisárky.Osada vznikla nelegálně roku 1925 ve vytěženém pískovcovém lomu v severním svahu Červeného kopce jako nouzová kolonie chudých dělníků pracujících v Kohnově a Jílkově cihelně. Roku 1929 zde existovalo již přes 100 domků. V době velké hospodářské krize se zástavba osady rozšířila. V dobách československé První republiky měla osada v rámci Brna dokonce vlastní samosprávu se starostou a byly zde pořádány hody. V 60. a 70. letech 20. století se sem začali stěhovat umělci a bohémové. V současnosti je v osadě asi 130 domů. K problémům osady patří chybějící kanalizace a špatná dostupnost městské hromadné dopravy.

Technický popis lokace

Kamenná kolonie se skládá ze dvou částí - západní, níže položené, a východní. Oběma prochází jediná ulice jménem Kamenná čtvrť. V Kamenné kolonii se nachází mnoho malých domků, které jsou na sebe navzájem nalepené. Vedle již zmíněné "hlavní" ulice mezi nimi prochází spleť úzkých uliček.

Podmínky pro natáčení - úřední či jiná povolení

Povolení dočasného užívání veřejného prostranství.

Pro více informací kontaktujte Odbor životního prostředí městské částí Brno - střed.

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Vladimíra Hanáková, referent odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno // tel.: +420 542 526 163 // vladimira.hanakova@brno-stred.cz

Adresa:

Kamenná čtvrť, Štýřice, 639 00 Brno

Web:

www.kamenka.eu

 

Zdroj: Wikipedie.

Fotografie:  Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury / Gabriela Kejhová.

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vypočítá sazbou uvedenou v příloze číslo 3 vyhlášky Statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění.
Poplatky lze uhradit na základě vystaveného předpisu buď v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, nebo bankovním převodem. Místní poplatek je splatný nejpozději v den začátku zvl. užívání veř. prostranství, připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, potom je možné uhradit poplatek v nejbližším následném pracovním dnu.
 

Parametry

  • Technické sítě (elektřina, voda)
  • Pokrytí mobilní sítí
  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dopravní síť v okolí
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa